Czech - Slovak business forum 2022

Event

Dátum:

26. Máj 2022

 

Miesto:

Hotel Holiday Inn (Konferenčná sála Millenium I), Športová 2, Žilina

 

Cena:

Bezplatne (s registráciou a po splnení podmienok)

 

Organizátor:

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej Republiky v Bratislave, Ministerstvom priemyslu a obchodu ČR, Krajskými hospodárskými komorami Moravskoslezkého kraja, Zlínského kraja, Olomouckého kraja, Regionálnou hospodárskou komorou Brno, agentúrou CzechTrade Slovensko a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komoru v Žiline.

 

Podmienky účasti:

Neobmedzená účasť pre zahraničné spoločnosti (max. 2 osoby za spoločnosť)

Slovenské spoločnosti spĺňajúce nižšie uvedené podmienky účasti na aktivitách Národného projektu (max. 2 osoby za spoločnosť)

Počet účastníkov: max. 90 osôb

 

Harmonogram:

Registrácia - 11. Apríl – 14. Máj 2022

Rezervácia B2B stretnutí - 16. Máj – 23. Máj 2022

Podujatie - 26. Máj 2022

 

Kontakt:

Tomáš Lenčéš, T: +421 948 866 180

Michal Wuketich, T. +421 908 978 629

forum@sario.sk

 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej Republiky v Bratislave, Ministerstvom priemyslu a obchodu ČR, Krajskými hospodárskými komorami Moravskoslezkého kraja, Zlínského kraja, Olomouckého kraja, Regionálnou hospodárskou komorou Brno, agentúrou CzechTrade Slovensko a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komoru v Žiline si Vás dovoľuje pozvať na Česko - Slovenské podnikateľské fórum, ktoré sa koná 26. Mája 2022 v Hoteli Holiday Inn (Konferenčná sála Millenium I), Športová 2, Žilina.

 

Podujatie je organizované v rámci Národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

 

Hlavným cieľom podnikateľského fóra sú bilaterálne rokovania jednotlivých spoločností, ktoré poskytnú priestor a príležitosť českým a slovenským podnikateľom nadviazať osobný kontakt a rozvinúť vzájomné obchodné vzťahy.

 

Podujatie je zamerané na nasledujúce sektory:

 • strojárstvo,
 • elektrotechnika,
 • energetika,
 • ekológia.

 

Informácia pre slovenské spoločnosti:

podujatia sa môžu zúčastniť slovenské malé a stredné podniky (MSP), ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 1. Podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP definované prílohou č. I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17.júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom
 2. slovenské MSP so sídlom mimo Bratislavský kraj
 3. spĺňajú kritériá stanovené v Schéme pomoci de minimis

 

Všetky potrebné informácie k podmienkam účasti slovenských MSP sú dostupné na internetovej stránke agentúry SARIO: https://www.sario.sk/sk/np (Manuál pre žiadateľa, Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR, Príručka k definícii MSP) .

 

 

EVENT

 

Date:

26. May 2022

 

Venue:

Hotel Holiday Inn (Conference hall Millenium I), Sportová 2, Zilina

 

The price:
Free of charge (with registration)

 

Organiser:

The Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) in cooperation with the Embassy of the Czech Republic in Bratislava, the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, the Regional Chambers of Commerce of the Moravian-Silesian Region, the Zlin Region, the Olomouc Region, the Brno Regional Chamber of Commerce and the Slovak Chamber of Commerce and Industry in Zilina.

 

Conditions of participation:

Unlimited participation for foreign companies (max. 2 people per company)

Slovak companies meeting the conditions below for participation in the activities of the National Project (max. 2 people per company)

Number of participants: max. 90 people

 

Schedule:

Registration - 11. April – 14. May 2022

Booking of B2B meetings - 16. May – 23. May 2022

Event - 26. May 2022

 

Contact:

Tomas Lences, T: +421 948 866 180

Michal Wuketich, T. +421 908 978 629

forum@sario.sk

 

The Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) in cooperation with the Embassy of the Czech Republic in Bratislava, the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, the Regional Chambers of Commerce of the Moravian-Silesian Region, the Zlin Region, the Olomouc Region, the Brno Regional Chamber of Commerce and the Slovak Chamber of Commerce and Industry in Zilina would like to invite you to the Czech-Slovak business forum, which will take place on May 26, 2022 at the Holiday Inn Hotel (Millennium I Conference Hall), Sportova 2, Zilina.

 

The event is organized within the framework of the National Project 'Support of Internationalization of SMEs', which is implemented under the Operational Program Integrated Infrastructure, Priority Axis 11, Investment Priority 3b, Specific goal 11.2 aimed at increasing of internationalization of SMEs and exploiting the potential of the EU´s common market.

 

The main objective of the Business forum is to held the bilateral negotiations of individual companies, which will provide the opportunity for Czech and Slovak entrepreneurs to establish personal contact and develop mutual business relations.

 

The main focus of the event is on the following sectors:

 • mechanical engineering,
 • electrical engineering,
 • energy,
 • ecology.

 

Information for Slovak entrepreneurs only:

Only small and medium enterprises (SMEs) from Slovakia that meet the following criteria may participate in the event:

 

 1. Entities meeting the definition of SMEs defined in Annex no. I Commission Regulation (EU) 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market.
 2. Slovak SMEs located outside the Bratislava Region.
 3. Entities meeting the criteria set out in the de minimis scheme.

 

All the necessary information for participations of the Slovak SMEs is available on the SARIO website: https://www.sario.sk/en/support-internationalization-smes (Applicant's Manual, Scheme for Support of Small and Medium-Sized Enterprises in the Slovak Republic, Guide to Defining SMEs).

Organiser
SARIO
Schedule
Registration11. April – 14. May 2022
Booking of B2B meetings15. May – 23. May 2022
Event26. May 2022
Details
LanguageEnglish, Slovak
Costs free of Charge
VenueHotel Holiday Inn (Conference hall Millenium I), Športová 2, Žilina
Bilateral Meetings
Participants20
Meetings34
Participants
sk Slovakia 13
cz Czech Republic 6
at Austria 1